Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00005

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00005

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00007

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00007

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00010

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00010

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00016

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00016

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00022

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00022

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00024

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00024

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00039

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00039

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00061

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00061

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00079

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00079

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00082

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00082

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00090

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00090

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00093

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00093

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00096

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00096

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00097

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00097

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00099

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00099

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00104

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00104

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00106

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00106

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00108

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00108

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00109

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00109

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00110

Southwest Stakes (GradeIII) 2-20-17_JWM00110