Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0001

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0001

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0002

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0002

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0003

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0003

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0010

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0010

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0014

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0014

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0016

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0016

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0019

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0019

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0020

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0020

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0022

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0022

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0024

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0024

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0035

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0035

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0036

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0036

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0037

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0037

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0038

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0038

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0041

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0041

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0042

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0042

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0044

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0044

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0046

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0046

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0048

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0048

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0054

Searcy vs. Malvern (Benton Tournment) 3-4-21_JWM_0054