Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0004

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0004

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0010

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0010

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0013

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0013

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0017

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0017

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0022

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0022

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0034

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0034

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0039

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0039

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0040

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0040

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0041

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0041

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0045

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0045

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0061

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0061

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0062

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0062

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0063

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0063

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0064

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0064

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0068

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0068

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0069

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0069

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0070

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0070

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0071

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0071

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0075

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0075

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0083

Lake Hamilton @ Sheridan (JV) 8-29-23_JWM_0083